Vedtægter for Tjæreby Bylaug

Stiftet d. 12. marts 2004

________________________________________________________

 

§ 1. Formål

 

Stk. 1. Foreningens navn er Tjæreby Bylaug, og dens område er Tjæreby og omegn.

 

Stk. 2. Bylaugets formål er:

 

• at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne

• ved fælles aktivitet at vedligeholde gadekæret og arealet omkring,

• at varetage medlemmernes fælles interesser, ved samarbejde med de offentlige myndigheder i

anliggender inden for Tjæreby bys område.

 

 

§ 2. Medlemmer og kontingent

 

Stk. 1. Enhver med interesse for bylaugets formålsparagraf og som bor i området, kan optages som medlem. Medlemmer vil løbende blive orienteret om arrangementer. Ved visse arrangementer er der mulighed for at invitere gæster.

 

Stk. 2. Indmeldelse sker pr. husstand ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er indbetalt. Der er 1 stemme pr. betalende husstand på bylaugets generalforsamling.

 

Stk. 3. Medlemskabet ophører ved udmeldelse til kassereren uden kontingentrefusion, eller ved manglende indbetaling af kontingent 14 dage efter sidste betalingsfrist, og hermed suspenderes medlemmets stemmeret.

 

Stk. 4. Kontingentet fastsættes på hver ordinær generalforsamling. Medlemmer hæfter kun med deres kontingent.

Stk. 5. Ved indmeldelse betales 1 års kontingent forud. Kontingentet kan betales på generalforsamlingen eller indbetales senest 14 dage efter.

 

§ 3. Generalforsamling

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i bylauget, og er den eneste, som kan ophæve og ændre vedtægter.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.

 

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved skriftlig meddelelse 2 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt

 

Stk. 5. Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger fører sekretæren i bestyrelsen et beslutningsreferat, som underskrives af dirigent og sekretær.

 

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen således:

Der vælges 5 medlemmer for en 2-årig periode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (ulige år), og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (lige år). Første år vælges der således 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, - 1 revisor hvert år blandt sine medlemmer. Valget gælder for en 2-årig periode. Ved første valgperiode vælges 1 revisor for 1 år og 1 revisor for en 2-årig periode.

 

Stk. 8. Der vælges endvidere hvert år 1 bestyrelsessuppleant.

 

Stk. 9. Forslag, dog ikke forslag til vedtægtsændringer, skal for at kunne optages på dagsordenen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan afleveres til formanden. Sager der ikke vedgår vedtægtsændringer, afgøres af generalforsamlingen efter simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 10. Til behandling af sager uden for dagsorden eller sager, der er indsendt for sent, kræves 2/3 stemmeflertal af generalforsamlingens deltagere, - dette gælder ikke vedtægtsændringer.

 

Stk. 11. Generalforsamlingen er, når indvarsling har fundet sted i henhold til nærværende vedtægter, beslutningsdygtig – uden hensyntagen til hvor mange medlemmer, der er mødt.

 

Stk. 12. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. For at endelig beslutning kan tages, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

Stk. 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant sker ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 14. De forelagte sager afgøres i almindelighed ved håndsoprækning, dog skal der, ved forslag herom, foretages skriftlig afstemning. Blanke stemmer er ugyldige.

 

Stk. 15. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret forslag herom. Indkaldelsen (inkl. dagsorden) udsendes senest 30 dage efter modtagelsen af begæring herom. Der gælder tilsvarende regler for en ekstraordinær generalforsamling, som for en ordinær generalforsamling, jfr. ovenstående, dog kan der kun behandles sager, som er optaget på dagsordenen.

 

§ 4. Bestyrelsen

 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser og kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

 

Stk. 4. Formanden og kassereren kan tegne foreningen.

 

Stk. 5. Formanden indkalder bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger eller ønsker det.

 

Stk. 6. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, må mindst 3 medlemmer være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 7. Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, der godkendes og underskrives på efterfølgende møde.

 

§ 5. Regnskab

 

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2. Kassereren fører regnskabet, herunder en kassebog over foreningens indtægter og udgifter, samt en medlemsliste over samtlige medlemmer.

 

Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af revisorerne, senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Pengebeholdningen opbevares i en pengekasse eller på en konto i et pengeinstitut. Kassereren har fuldmagt til bankkontoen. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

 

§ 6. Revisorerne

 

Stk. 1. Revisorerne gennemgår årsregnskabet såvel talmæssigt som kritisk.

 

Stk. 2. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 7. Særlige bestemmelser

 

Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at tilflyttere til Tjæreby tilbydes gratis medlemskab for resten af tilflytteråret og modtager en velkomstskrivelse.

 

Stk. 2. Bylauget kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning kan afgøres ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

Stk. 3. Forud for beslutning om opløsningen bliver der taget bestemmelse om anvendelse af foreningens ejendele (aktiver), - eventuelle forpligtende omkostninger i forbindelse med bylaugets opløsning påhviler bylaugets medlemmer.

 

Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling d. 12. marts 2004.

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

>>>>>>>>>> Tjæreby Bylaug - Pregehøjvej 7 - Tjæreby - 4800 Nykøbing F. <<<<<<<<<<

Emner

Vedtægter