Tjæreby Bylaugs historie   


Tjæreby Bylaug blev stiftet ved en generalforsamling den 2. marts 2004 hos Kaj Jørgensen, Pregehøjvej 7.


Historien om bylaugets tilblivelse er den, at vi i byen indtil 2003 havde et vandværk, hvor man på de årlige generalforsamlinger kunne drøfte andre problemer i byen. Bl.a. var det vandværkets bestyrelse der i 2001 tog initiativ til at ansøge kommunen om en renovering af vores gadekær, og som stod for at sammenkalde beboerne til alt det frivillige arbejde der måtte gøres her.


Da vi nåede 2002 viste det sig umuligt at fortsætte driften af vores vandværk. Vi var kun 35 forbrugere, og stod overfor store investeringer, hvis vi skulle fortsætte. Derfor blev resultatet, at vi indledte forhandlinger med Væggerløse Vandværk, og efter 3 mdr. var vi klar til en sammenlægning.

Væggerløse Vandværk overtog det gamle vandværk, som senere bruges til pumpestation, for byens kloakering, og i februar 2003 stoppes vandværket for altid, efter 63 års drift.


På den afsluttende generalforsamling i marts 2003 foreslog kassereren (Torben Hauerslev) og formanden (Kaj Jørgensen), at man beholder 4.000 kr. af kassebeholdningen. Resten overdrages som en del af betalingen til Væggerløse Vandværk.

Med forslaget følger også et forslag om at stifte et bylaug, da man jo nu har mistet det årlige møde i byen.

Det blev vedtaget at arbejde videre med det stillede forslag, og et udvalg blev nedsat.

Udvalget kunne så i marts 2004 præsentere de interesserede for et sæt vedtægter til Tjæreby Bylaug, som blev vedtaget af ca. 30 nye medlemmer.

Bylauget har i skrivende stund fungeret i 11 år og har stadig 30 medlemmer.


Der afholdes 5 til 7 møder/arrangementer om året, og samtidig hører gadekærets vedligeholdelse også under vores fælles indsats.

Vi er begunstiget af at Mie og Anders Borregaard har et lokale indrettet i deres udbygninger, hvor vi kan være -  ja det er næsten blevet vores forsamlingshus.Skrevet den 26. april 2015 af Kaj Jørgensen - formand siden stiftelsen. 


Bestyrelse

Formand

Kaj Jørgensen

Pregehøjvej 7

Tjæreby

Tlf. 40 44 83 74

Næstformand

Anders Borregård

Pregehøjvej 17

Tjæreby

Tlf. 54 14 79 79

Kasserer

Julie Kurtzmann

Pregehøjvej 13

Tjæreby

Tlf. 27 21 74 26

Sekretær

Søren Piil

Præstestrædet 34

Tjæreby Tang

Tlf. 54 14 71 05

Medlem

Bodil De Matteo

Pregehøjvej 5

Tjæreby

Tlf. 54 14 88 61

 
 
 
 

Kontakt til bestyrelse

FLAGREGLER

for

Tjæreby Bylaug.


Flaget hejses ved særlige lejligheder, på egen foranledning eller på opfordring fra familie, naboer eller venner, dog kun med vedkommendes accept.


Dette gøres ved, i god tid, at ringe til Erik Skafte Christensen på


tlf. 54 14 80 99.


Kan Erik ikke træffes da ringe til Kaj Jørgensen, tlf. 54 14 83 74


På gadekærets opslagstavle, vil der skiltes med, hvem der flages for.


 


Tjæreby Bylaug

Vi er nu kommet på Facebook


Du finder os ved i Facebook at søge på: Tjæreby Bylaug, Idestrup sogn


Da gruppen er en lukket gruppe for byens borgere mm., skal du søge om at blive medlem.


Klik på

Bliv Medlem

Vedtægter for Tjæreby Bylaug

Stiftet d. 12. marts 2004

________________________________________________________


§ 1.  Formål


   Stk. 1. Foreningens navn er Tjæreby Bylaug, og dens område er Tjæreby og omegn.


   Stk. 2. Bylaugets formål er:


• at styrke sammenholdet og det sociale fællesskab blandt beboerne

• ved fælles aktivitet at vedligeholde gadekæret og arealet omkring,

• at varetage medlemmernes fælles interesser, ved samarbejde med de offentlige myndigheder i

    anliggender inden for Tjæreby bys område.§ 2.  Medlemmer og kontingent


   Stk. 1. Enhver med interesse for bylaugets formålsparagraf og som bor i området, kan optages som medlem. Medlemmer vil løbende blive orienteret om arrangementer. Ved visse arrangementer er der mulighed for at invitere gæster.


   Stk. 2. Indmeldelse sker pr. husstand ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er indbetalt. Der er 1 stemme pr. betalende husstand på bylaugets generalforsamling.


   Stk. 3. Medlemskabet ophører ved udmeldelse til kassereren uden kontingentrefusion, eller ved manglende indbetaling af kontingent 14 dage efter sidste betalingsfrist, og hermed suspenderes medlemmets stemmeret.


   Stk. 4. Kontingentet fastsættes på hver ordinær generalforsamling. Medlemmer hæfter kun med deres kontingent.

 

   Stk. 5. Ved indmeldelse betales 1 års kontingent forud. Kontingentet kan betales på generalforsamlingen eller indbetales senest 14 dage efter.

 


§ 3. Generalforsamling


   Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i bylauget, og er den eneste, som kan ophæve og ændre vedtægter.


   Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.


   Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved skriftlig meddelelse 2 uger før generalforsamlingen.


   Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt


   Stk. 5. Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger fører sekretæren i bestyrelsen et beslutningsreferat, som underskrives af dirigent og sekretær.


   Stk. 6. På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen således:

Der vælges 5 medlemmer for en 2-årig periode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (ulige år), og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (lige år). Første år vælges der således 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.


   Stk. 7. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, - 1 revisor hvert år blandt sine medlemmer. Valget gælder for en 2-årig periode. Ved første valgperiode vælges 1 revisor for 1 år og 1 revisor for en 2-årig periode.


   Stk. 8. Der vælges endvidere hvert år 1 bestyrelsessuppleant.


   Stk. 9. Forslag, dog ikke forslag til vedtægtsændringer, skal for at kunne optages på dagsordenen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan afleveres til formanden. Sager der ikke vedgår vedtægtsændringer, afgøres af generalforsamlingen efter simpelt stemmeflertal.


   Stk. 10. Til behandling af sager uden for dagsorden eller sager, der er indsendt for sent, kræves 2/3 stemmeflertal af generalforsamlingens deltagere, - dette gælder ikke vedtægtsændringer.


   Stk. 11. Generalforsamlingen er, når indvarsling har fundet sted i henhold til nærværende vedtægter, beslutningsdygtig – uden hensyntagen til hvor mange medlemmer, der er mødt.


   Stk. 12. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. For at endelig beslutning kan tages, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.


   Stk. 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant sker ved simpelt stemmeflertal.


   Stk. 14. De forelagte sager afgøres i almindelighed ved håndsoprækning, dog skal der, ved forslag herom, foretages skriftlig afstemning. Blanke stemmer er ugyldige.


   Stk. 15. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret forslag herom. Indkaldelsen (inkl. dagsorden) udsendes senest 30 dage efter modtagelsen af begæring herom. Der gælder tilsvarende regler for en ekstraordinær generalforsamling, som for en ordinær generalforsamling, jfr. ovenstående, dog kan der kun behandles sager, som er optaget på dagsordenen.


 

§ 4. Bestyrelsen


   Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


   Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


   Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser og kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.


   Stk. 4. Formanden og kassereren kan tegne foreningen.


   Stk. 5. Formanden indkalder bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger eller ønsker det.


   Stk. 6. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, må mindst 3 medlemmer være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


   Stk. 7. Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, der godkendes og underskrives på efterfølgende møde.

 


§ 5.  Regnskab


   Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.


   Stk. 2. Kassereren fører regnskabet, herunder en kassebog over foreningens indtægter og udgifter, samt en medlemsliste over samtlige medlemmer.


   Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af revisorerne, senest 1 uge før generalforsamlingen.


   Stk. 4. Pengebeholdningen opbevares i en pengekasse eller på en konto i et pengeinstitut. Kassereren har fuldmagt til bankkontoen. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.


 

§ 6.  Revisorerne


   Stk. 1. Revisorerne gennemgår årsregnskabet såvel talmæssigt som kritisk.


   Stk. 2. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 


§ 7.   Særlige bestemmelser


   Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at tilflyttere til Tjæreby tilbydes gratis medlemskab for resten af tilflytteråret og modtager en velkomstskrivelse.


   Stk. 2. Bylauget kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning kan afgøres ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


   Stk. 3. Forud for beslutning om opløsningen bliver der taget bestemmelse om anvendelse af foreningens ejendele (aktiver), - eventuelle forpligtende omkostninger i forbindelse med bylaugets opløsning påhviler bylaugets medlemmer.


   Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling d. 12. marts 2004.Bestyrelsen
Referat af bylaugsmøde 10/5-2021.

 

Planlagt generalforsamling med dagsorden.

 

På valg i år er Anders Borregaard og Søren Piil.

Suppleant Jan Otte er på valg (genopstiller)

Revisor Carsten Jensen er på valg.

 

Kontingent: 4 nye medlemmer der ikke skal betale kontingent.

 

Søren laver indbydelse til generalforsamlingen. Kaj deler dem ud. Anders sender mail til dem udenfor byen.

 

Nyt pga corona situationen er at max 1 pr husstand kan deltage og det kræver tilmelding.

Ved fremmøde skal coronapas fremvises (herunder lyn- og pcr test)

 

 

Øvrigt program for 2021.

 

Skt Hans aften d 23/6 bliver annonceret på skilt.

Hakkedage ved gadekær i sæson bliver annonceret løbende på skilt.

Byfest er sat til d 28/8 (Anders laver indbydelse)

Besøg på den nye Storstrømsbro d 2/10 (Julie står for kontakt)

Julefrokost d 27/11.

 

Generalforsamling i 2022 med fastelavn for børnene d 26/2-22.

Kl 14.00 Fastelavn og kl 16.00 generalforsamling

>>>>>>>>>>      Tjæreby Bylaug  -  Pregehøjvej 7  -  Tjæreby  -  4800 Nykøbing F.      <<<<<<<<<<